MATURA 2024

Harmonogram egzaminów pisemnych

Harmonogram egzaminów ustnych


MATURA 2023

Harmonogram egzaminów – zaktualizowany

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2023 roku

Egzamin maturalny z informatyki

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2023 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Deklaracja maturalna

MATURA 2022


Harmonogram – aktualizacja 29.04.2022

Nauczyciele I LO w Pile delegowani do ZS w Pile do zespołów nadzorujących.

Nauczyciele z I LO w Pile skierowani do pracy w zespołach nadzorujących przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego w LOMS w Pile

Numery sal

Matura próbna: matematyka, 06.10.2021

Deklaracja

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram egzaminów

Wykaz przyborów i materiałów pomocniczych

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych

Tablice matematyczne

Tablice fizykochemiczne

MATURA 2021

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

2. Procedury bezpieczeństwa sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego (w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym)

3. Oświadczenie zdającego oraz osoby biorącej udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile

4. Harmonogram wpuszczania zdających

5. I LO w Pile – wykaz zespołów nadzorujących

6. Harmonogram dla nauczycieli – obsługa egzaminów