Historia szkoły
szkola

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie to szkoła o 70-letniej chlubnej tradycji kształcenia i wychowania. W powojennej Polsce szkoła rozpoczęła działalność 1 października 1945 roku. Początkowo Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło swoją pracę w sześciu salach gmachu przy ulicy Sikorskiego 73 w Pile. Powstały cztery klasy gimnazjalne, dwie licealne oraz trzy semestry szkoły dla pracujących. W sierpniu 1948 roku Państwowe Gimnazjum i Liceum przeprowadziło się do własnego budynku przy ulicy Wincentego Pola 11. Od roku szkolnego 1948/49 zmieniono nazwę szkoły na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia podstawowego i licealnego. W roku szkolnym 1966/67 nastąpiła reforma szkolnictwa w Polsce i w związku z wydłużeniem nauki w szkole podstawowej do ośmiu lat w liceum wprowadzono cztery klasy na jej podbudowie. Od listopada 1967 roku szkoła nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie, posiada sztandar i ceremoniał z nim związany. Obecnie po kolejnej reformie szkolnictwa placówka liczy 24 oddziały na trzech poziomach kształcenia.

Szkoła od samego początku działania jest placówką wiodącą w środowisku. Tradycją liceum jest udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, osiąganie sukcesów w finale i zdobywanie tytułu laureata olimpiad na szczeblu centralnym. W mijającym sześćdziesięciopięcioleciu nasza placówka zdobyła sobie w środowisku rangę i uznanie. Dzisiaj cieszy się opinią jednej z najlepszych szkół ogólnokształcących w powiecie pilskim i jest liczącą się szkołą ponadgimnazjalną w województwie wielkopolskim. Dotychczas szkołę ukończyło ponad dziesięć tysięcy absolwentów.

27 stycznia 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.
„W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki”.

Z tej okazji w dniach 6 i 7 października 2011 roku w naszym liceum, w BWA, PWSZ i Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UAM odbyły się Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży. Nasza szkoła gościła młodzież z całej Polski ze szkół noszących imię wielkiej uczonej. I Liceum Ogólnokształcące było organizatorem ogólnopolskiego konkursu na prezentację multimedialną na temat życia i dokonań naukowych Marii Skłodowskiej-Curie.

Patronka

patronkaMaria Salomea Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 w Warszawie jako ostatnie, piąte dziecko w rodzinie. Ojciec Władysław wykładał matematykę i fizykę w gimnazjum, matka Bronisława Boguska była przełożoną szkoły żeńskiej. W domu w którym mieszkali, przy ulicy Freta na Nowym Mieście, obecnie znajduje się muzeum.

Maria od dzieciństwa wyróżniała się niezwykłą pamięcią. Kształciła się początkowo na pensji prywatnej, a następnie w gimnazjum rządowym w Warszawie. Ukończyła je w roku 1883 z wyróżnieniem i otrzymała złoty medal. Kiedy rodzina znalazła się w tarapatach finansowych, na skutek nietrafnych inwestycji ojca, Maria podjęła pracę jako nauczycielka. W latach 1884-85 studiowała na nielegalnym Uniwersytecie Latającym, przygotowując się do podjęcia studiów.

W wieku 18 lat przyjęła posadę guwernantki na wsi pod Płockiem, aby swymi zarobkami przyczynić się do opłacenia studiów medycznych swej siostry Bronisławy w Paryżu. W roku 1890 uzyskała dostęp do Laboratorium Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, gdzie kierownikiem pracowni fizycznej był jej kuzyn Józef Boguski. Tam opanowała podstawy analizy chemicznej i poznała zasady pracy naukowo-badawczej. Rok później wyjechała na studia do Paryża i dostała się na Sorbonę.

Większość życia spędziła we Francji, tam też rozwinęła swoją karierę naukową. Jest prekursorką nowej gałęzi chemii – radiochemii. Do jej dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Pod jej osobistym kierunkiem prowadzono też pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Była pierwsza kobietą będącą profesorem Sorbony. Dwukrotnie została wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, po raz pierwszy w 1903 w dziedzinie fizyki wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 w dziedzinie chemii za wydzielenie czystego radu. Do dziś pozostaje jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Zmarła 14 lipca 1934 roku we Francji. 20 kwietnia 1995 roku prochy Marii i Piotra Curie zostały złożone w Panteonie.

Nasza szkoła otrzymała imię Marii Skłodowskiej-Curie w setną rocznicę urodzin patronki w listopadzie 1967 roku. Mottem uczniów naszego liceum są słowa uczonej: „Trzeba wierzyć, że jest się do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką cenę. Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie”

Zapraszamy do lektury dwóch artykułów dotyczących historii I LO autorstwa naszego ucznia Krzysztofa Bilejczyka:

część 1

część 2