O projekcie

Informacje o projekcie:

Projekt partnerski pn. „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w Powiecie Pilskim” jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. Powiat Pilski (Partner Wiodący)
 2. Euro Innowacje Sp. z o.o. (Partner)

Instytucjami wspierającymi realizację Projektu są:

 1. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
 2. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-3007/20

Całkowita wartość projektu: 1 324 965,14 zł

Kwota dofinansowania z UE: 1 324 965,14 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Cel projektu:

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy poprzez przygotowanie, wspieranie i nadanie statusu Szkoły Ćwiczeń – I Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, dzięki realizacji kompleksowych i komplementarnych zadań: doposażenia pracowni przedmiotowych w szkole ćwiczeń (zad. 1), wzmocnienia kompetencji 41 nauczycieli i dyrektorów szkoły ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej (zad.2) oraz doskonalenie zawodowe 68 nauczycieli z 7 szkół współpracujących z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów (zad. 3) w terminie do 31.07.2022 r.

Zadania zaplanowane w projekcie:

 • Doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń

W ramach zadania planuje się doposażyć osiem pracowni:

 1. matematyczna
 2. TIK
 3. biologiczna
 4. chemiczna
 5. fizyczna
 6. geograficzna
 7. jęz. angielskiego
 8. jęz. niemieckiego
 • Wzmocnienie kompetencji kadr oraz wsparcie w zakresie przyjętych do realizacji form i metod pracy Szkoły Ćwiczeń

W ramach zadania proponuje się działania ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji, w tym wiedzy, umiejętności i postaw dyrektorów i nauczycieli szkoły ćwiczeń w zakresie przyjętych do realizacji obszarów tematycznych oraz form i metod pracy szkoły ćwiczeń w obszarze dydaktycznym, wychowawczym, komunikacji i zwiększenia zasięgu oddziaływania szkoły ćwiczeń.

 • Prowadzenie działań zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami Szkół Wspieranych w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń

W ramach zadania proponuje się przeprowadzenie wsparcia przez nowopowstałą szkołę ćwiczeń dla siedmiu szkół wspieranych, które nie może być mniejsze niż 200 h w ciągu trwania projektu. Wsparcie będzie prowadzone przez jeden rok szkolny, tj. co najmniej 10 miesięcy i polegać będzie na realizacji wybranych form i metod pracy szkoły ćwiczeń (lekcji pokazowych, warsztatów, seminariów, konsultacji indywidualnych, przygotowania materiałów warsztatów i metodycznych dla nauczycieli w czterech obszarach przedmiotowych:

 • Języki (język angielski, język niemiecki)
 • Matematyka
 • Przyroda (biologia, chemia, fizyka, geografia, przyroda)
 • TIK (informatyka)

zgodnie ze zdiagnozowanymi w trakcie realizacji projektu potrzebami szkół wspieranych.

Wskaźniki zaplanowane w projekcie:

 • 7 szkół korzystających z kompleksowego modelu wspierania pracy szkoły dzięki wsparciu EFS
 • 39 trenerów oraz członków kadry dydaktycznej, którzy w wyniku uczestnictwa w szkoleniach warsztatowych nabyli kompetencje z zakresu metod i form pracy dydaktycznej
 • Powstanie 1 szkoły ćwiczeń w celu przygotowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • 80 osób objętych szkoleniami i doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
 • 8 podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
 • 8 doposażonych pracowni przedmiotowych w szkole ćwiczeń
 • 2 Dyrektorów szkoły ćwiczeń objętych wsparciem w ramach coachingu
 • 39 nauczycieli szkoły ćwiczeń objętych wsparciem w ramach zajęć warsztatowych
 • 8 opracowanych i zrecenzowanych wzorcowych materiałów szkoleniowych dla nauczycieli/studentów w zakresie innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-dydaktycznych dla potrzeb rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów
 • 7 szkół wspieranych, objętych oddziaływaniem utworzonej szkoły ćwiczeń, dla których opracowano diagnozę potrzeb
 • 12 Dyrektorów szkół wspieranych objętych wsparciem w ramach coachingu
 • 1 zorganizowana konferencja metodyczna
 • 56 nauczycieli szkół wspieranych objętych wsparciem w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń
 • 8 opracowanych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli/studentów/opiekunów praktyk z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 16 opracowanych filmów multimedialnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 72 godziny przeprowadzonych spotkań moderowanych sieci współpracy dla kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 48 godzin przeprowadzonych warsztatów metodycznych dla kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 48 opracowanych scenariuszy lekcji pokazowych z przedmiotów kształcenia ogólnego, matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 96 godzin przeprowadzonych lekcji pokazowych z przedmiotów kształcenia ogólnego matematyczno-przyrodniczych, TIK i języków obcych
 • 1 raport z ewaluacji szkoły ćwiczeń