ZIELONE PRACOWNIE W POWIECIE PILSKIM

„Zielone pracownie w Powiecie Pilskim”


Wartość projektu: 316 660,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 284 994,00zł (90 % kosztów kwalifikowalnych)

Przedmiotem projektu jest doposażenie 4 pracowni dydaktycznych, zwanych „Zielonymi pracowniami”, związanych z edukacją ekologiczną w czterech szkołach ponadpodstawowych Powiatu Pilskiego tj.:
– Zespołu Szkół Budowlanych w Pile,
– Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,
– Zespołu Szkół w Łobżenicy
– I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile przy którym działa Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile. 


Celem projektu jest wspomaganie edukacji ekologicznej oraz  podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zaplanowane pracownie przyczynią się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, uatrakcyjnią zajęcia dydaktyczne i uaktywnią młodzież do podejmowania działań proekologicznych oraz pozwolą na organizację ciekawych zajęć w grupach. Zajęcia będą miały charakter laboratoryjno-ekologiczny. W ramach projektu 4 pracownie zostaną wyposażone między innymi w laptopy, projektory multimedialne, ekrany elektryczne, narzędzia multimedialne, które wspierają nauczanie przedmiotów ścisłych przyrodniczych, bogate zestawy obejmujące urządzenia pozwalające na różnorodne doświadczenia.

 
Efekt ekologiczny:

– poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska społeczeństwa Powiatu  Pilskiego,
– wzrost dostępności do treści edukacji ekologicznej,
– kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
– uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych i uaktywnienie młodzieży do podejmowania działań proekologicznych
– przewidywanie i ocena następstw dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka zmian  wywołanych działalnością człowieka,
– podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego – wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce,
– rozwój umiejętności korzystania z pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacja ekologiczną,
– kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijanie inicjatywy i samodzielności w pracy.

Efekt rzeczowy:

1. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół Budowlanych w Pile – szt. 1  w następujące kategorie:
a) Wyposażenie pracowni (ławki, krzesła, wyposażenie laboratoryjne, dygestoria, szafy/gabloty, biurko nauczycielskie)
b) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
c) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną

2. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile  szt. 1 w następujące kategorie:
a) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny

3. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół w Łobżenicy – szt. 1 w następujące kategorie:
a) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
b) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną

4. Utworzenie „Zielonej pracowni” w I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile – szt. 1  w następujące kategorie:
a) Wyposażenie pracowni (ławki, krzesła, wyposażenie laboratoryjne, dygestoria, szafy/gabloty, biurko nauczycielskie)
b) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
c) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną
Przedsięwzięcie pn. „ZIELONE PRACOWNIE W POWIECIE PILSKIM”
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
www.wfosgw.poznan.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - WFOŚiGW Poznań |