Regulamin dziennika elektronicznego

Deklaracja ucznia oraz rodziców/opiekunów prawnych korzystania z dziennika elektronicznego 

Instrukcja zakładania konta