A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Jak pisać analizę i interpretację utworu poetyckiego? PDF 

ANALIZA I INTERPRETACJA UTWORU- ELEMENTY KONIECZNE
1.Nadawca - adresat:


a. kto do kogo mówi?
- kreacja podmiotu lirycznego ( "ja " liryczne )
- konstrukcja adresata monologu ( " ty " liryczne )
- relacje między podmiotem a adresatem : dystans ( ja - ty ; ja - wy ) , identyfikacja ( my , ja - my ),dystans, bliskość, obcość
b. w jakiej sytuacji się wypowiada?
- sytuacja liryczna ( okoliczności wypowiedzi, uwarunkowania sytuacyjne )
c. rodzaj liryki ( bezpośrednia, pośrednia, wyznanie, maska itp.

2. Ukształtowanie wypowiedzi


a. jak mówi ?
- forma wypowiedzi lirycznej ( np. monolog, dialog, opis, opowiadanie )
- pozycja " ja" lirycznego ( dystans, zaangażowanie, humor, ironia, krytyka, podziw itp.)
- język wypowiedzi( charakterystyczne cechy języka poetyckiego, środki stylistyczne zastosowane w wierszu, innowacje słowotwórcze i frazeologiczne)
b. w jakim gatunku się wypowiada?
- związek między ukształtowaniem wypowiedzi a charakterem wypowiedzi
- dostrzeganie funkcjonalności rozwiązania artystycznego, analiza dotycząca odwołań do konwencji
- dominanta kompozycyjna (nadrzędna zasada organizacji utworu )
- wpływ odczytanej dominanty na przyjętą hipotezę interpretacyjną

3. Temat utworu


- o czym mówi utwór- informacje podane wprost oraz treści, wnioski z nich wynikające
- uwzględnienie miejsc nacechowanych znaczeniowo ( tytuł, puenta, gatunek)
- kluczowe wyrażenia, motywy, nawiązania do innych tekstów kultury

4. Przywołanie właściwych kontekstów oraz sposób ich wyzyskania w celu odczytania sensy utworu

v a. nawiązania przywołane w utworze bezpośrednio
b. kontekst epoki
c. inne nawiązania-odniesienia, które "objaśniają" utwór ( konteksty - filozoficzny , biograficzny , historyczny , osobisty ucznia...)

5. Interpretacja uogólniająca


a. wynikająca z całości odczytania utworu teza interpretacyjna
b. sposób oceny i wartościowaniaUWAGAPisemna interpretacja utworu stanowi zapis odzwierciedlający proces dochodzenia do pełnego odczytania sensu utworu. Powinna łączyć w harmonijną całość: porządek interpretacji ( logika odczytania utworu) i porządek kompozycyjny ( wewnętrzna spójność wypowiedzi interpretacyjnej)

Jeżeli zadanie polega ogólnie na napisaniu interpretacji dzieła, autor sam musi ustalić kierunki interpretacji, punkty ciężkości , zasadę porządkującą materiał i organizującą gotowy tekst.
Dlatego ważne jest sporządzenie planu wypowiedzi i rejestr zagadnień, które trzeba poruszyć oraz wybór sposobu łączenia ich ze sobą ( koncepcja pracy)

Wypracowanie interpretacyjne powinno zachować klasyczny podział trójdzielny ( wstęp, rozwinięcie, zakończenie, podsumowanie).We wstępie można podać hipotezę interpretacyjną, informacje o autorze, dziele, epoce, gatunku. Zakończenie powinno zawierać wnioski, podsumowanie, można wyrazić własną opinię. Nie należy skupiać się na streszczaniu tekstu, bo ono nie niesie żadnych informacji interpretacyjnych- za tego typu wypowiedź nie otrzymasz punktów. W pracy należy łączyć w harmonijna całość analizę i interpretację.opracowała Izabela Jarecka
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack